Jaanika blogi

Õpikeskkond: mis ja missugune?

Õpikeskkond: mis ja missugune?

Mida tähendab minu jaoks õpikeskkond? See on süsteem, mis võimaldab omandada uusi oskusi ja teadmisi, pakkudes nii sisu (õppematerjale), õpitegevusi kui ka füüsilist või virtuaalset infrastruktuuri. Olgu eelnevalt öeldud, et minu nägemus õpikeskkonna olulisematest aspektidest lähtub pigem täiskasvanud õppija seisukohast.

Üldplaanis pean õpikeskkonna kõige eriomasemaks jooneks läbimõeldust ja hariduslikule eesmärgile suunatud ülesehitust. Dillenbourg, Schneider ja Synteta (2002) kasutavad selle omaduse kirjeldamiseks tabavalt väljendit „designed information space“ (lk 4) – õpikeskkonnas on info organiseeritud ja hallatud nii, et see võimaldab ja soodustab õpitegevusi. Usun, et see põhimõte kehtib nii virtuaalsete kui füüsiliste õpikeskkondade puhul.

Lisaks hariduslikust eesmärgist ajendatud ülesehitusele pean õpikeskkonna puhul tähtsaks kättesaadavust ning paindlikkust. See tähendab, et õpikeskkond sobitub õppija ellu ilma suuremate takistusteta ning võimaldab õppida hoolimata teistest õppija aega nõudvatest tegevustest (töö, pere, hobid jms).

Samuti on oluline, et õpikeskkonnas pakutav teave oleks asjakohane, usaldusväärne ja ajakohastatud. See ei tohiks sisaldada triviaalset infot; kui õpikeskkonnas tegeletakse erinevate teemadega, siis peaks need olema äratuntavalt märgitud ja rühmitatud. Näiteks matemaatika õppekavas ei tohiks olla kohustuslikuks aineks 20. sajandi kunstiteooria või programmeerimise õppevideo ei tohiks sisaldada näpunäited kringli küpsetamiseks.

Head õpikeskkonda iseloomustab minu arvates ka personaalsus ja kohandatavus individuaalsete vajadustega. Selline õpikeskkond on piisavalt avatud ja dünaamiline, nii et selle funktsionaalsust ja sisu saab suuremal või vähemal määral vastavalt oma vajadustele muuta. Näiteks oleks see, kui õpikeskkond võimaldab mul kujundada oma töölauda nii, et selle ülesehitus on just mulle käepärane ning ma leian kõik vajaliku kiirelt. Selles aspektis ühtivad minu ootused omadustega, mida Väljataga, Pata ja Priidik (2009, lk 13) on esile toonud just seoses uue e-õppekeskkondade põlvkonna tõusuga.

Eelnevaga on seotud ka viimane punkt, mida õpikeskkonna juures tahan esile tuua: selle terviklikkus ja kasutajasõbralikkus. Õpikeskkond peaks õppijale näima ühtse tervikuna. Õppija teab, kust midagi otsida ja kus midagi teha ning tal on lihtne liikuda keskkonna ühest osast teise. Õppija suudab õpikeskkonda hoomata ja tunneb, et keskkond teenib tema huve, mitte muudab elu keerulisemaks. Virtuaalse keskkonna puhul tähendaks see, et õpikeskkond ei ole õppija jaoks järjekordne segane arvutisüsteem, vaid tõhus abivahend. Just selle “tõhusa abivahendi” tunde loomisse peaks iga õpikeskkonna aspekt panustama.

Kasutatud kirjandus:
Dillenbourg, P., Schneider, D.K. & Synteta, P. (2002). Virtual Learning Environments. A. Dimitracopoulou (toim), Proceedings of the 3rd Hellenic Conference Information & Communication Technologies in Education (lk 3-18). Kreeka: Kastaniotis Editions
Väljataga, T., Pata, K., & Priidik, E. (2009). Õpikeskkonna kujundamine haridustehnoloogiliste vahenditega. K. Pata, & M. Laanpere (toim), Tiigriõpe: Haridustehnoloogia käsiraamat (lk 11–29). Tallinn: TLÜ informaatika instituut.

3 thoughts on “Õpikeskkond: mis ja missugune?

  1. Inge Lahtmets

    Kuigi Sa kirjutad, et lähtud täiskasvanud õppija seisukohast, siis selline õpikeskonna kirjeldus vastab igas vanuses õppija õpikeskkonnale.

    1. jaanikahirv Post author

      Tõin selle eelduse sisse peamiselt seetõttu, et mul ei ole laste õpetamisega eriti kogemust ja seega ei julge ma nende suhtes väga üldistusi teha. Suurema osa aspektide suhtes on Sul ilmselt õigus, et need olulised igas vanuses õppija õpikeskkonna puhul. Ainult õppija vabaduse suhtes õpikeskkonda ise kohandada võib tekkida küsimus, et millisel määral laps (või tegelikult ka vähem kogenud/vähem ennastjuhtiv õppija) suudab teha häid valikuid ning õpikeskkonna kohandamise võimalust oma õppimise huvides rakendada (st valib šokolaadi asemel porgandi).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.