Jaanika blogi

teadmusjuhtimine

Teadmusjuhtimise analüüs Bukowitzi ja Williamsi mudeli põhjal

Analüüsin ühe väike-ettevõtte (alla 10 töötaja) teadmusjuhtimist Bukowitzi ja Williamisi teadmusjuhtimise mudeli põhjal. Kõnealusel ettevõttel puudub tegelikult järjekindel teadmusjuhtimise strateegia. Seega on analüüsi eesmärk kirjeldada olemasolevate mehhanismide toimimist ja tuvastada vajakajäämised. Valisin analüüsiks Bukowitzi ja Williamsi mudeli, kuna selle mitte-lineaarne ülesehitus ja etappide kirjeldus sobituvad kõige paremini ettevõtte olemasolevate teadmusjuhtimise…

Õppiv organisatsioon, õppimise liigid ja infokultuur

Õppiva organisatsiooni mõiste, sisu ja olemus Nagu teadmusjuhtimist, nii on eri autorid ka õppivat organisatsiooni määratlenud erinevalt. Siiski on nendel määratlustel palju sarnaseid jooni: rõhutatakse seda, et õppivas organisatsioonis on oluline nii iga liikme kui organisatsiooni areng tervikuna. Samuti soositakse avatust ning eesmärgipärast ja teadlikku uue teadmise loomist. Kõik see…

F.I. Miller infost ja selle tähendusetusest

F.I. Milleri võtab oma artiklis I=0 (Information has no intrinsic meaning) teadmusjuhtimise suhtes pigem skeptilise hoiaku. Artikli peamised seisukohad Milleri põhitees on see, et infol ei ole iseseisvat tähendust. Info on sümbolite kogu, millele tekib tähendus alles siis, kui inimene seda tõlgendab. Teadmist ja infot on hakatud valesti mõistma –…

Teadmusjuhtimise olemusest ja arengust

Teadmusjuhtimise mõiste Teadmusjuhtimist võib vaadelda kui organisatsiooni- ja juhtimisteooria haru, mis on tekkinud ja arenenud viimastel aastakümnetel ühes suurte ühiskondlike muutustega ( postmodernistliku/postindustrialistliku/infoühiskonna tõusuga). Teadmusjuhtimine otsib vastust küsimusele, kuidas juhtida teadmusmahukaid organisatsioone, kus töötajate teadmised on organisatsiooni oluline vara. Teadmusjuhtimise mõistel ei ole ühte kindlat määratlust, kuid enamasti käsitletakse seda…