Jaanika blogi

Õpianalüütika teine seminar

Õpianalüütika teine seminar

Kui esimeses seminaris tuli meil välja mõelda õpianalüütiline süsteem ja see iseseisva tööna oma rühma peal järgi katsetada, siis teine seminar oli tibude lugemise aeg. Uurisime, milliseid andmeid võimaldas meie süsteem koguda, kuidas neid analüüsida ning milliseid järeldusi saaks kogutud andmete põhjal teha.

Samas tulid meie projektis ilmsiks ka mõned vajakajäämised.
Esiteks ei olime andmevoo tekitamisega (oma õpikogemuste jäädvustamisega Instagramis) alustanud veidi hiljem kui planeeritud ning andmeid küll oli, kuid võinuks olla rohkem.

Teiseks ei olnud süsteemi toimimise mehhanism omavahel piisavalt hästi selgeks räägitud, nii et osad postitused sattusid valesse kohta (postitati Instagrami asemel otse Facebooki). Meie väikse andmehulga puhul polnud sellest lugu, sest nn eksinud postituste andmed sai käsitsi andmefaili sisestada, kuid suurema andmekogu puhul olnuks mure suurem.

Kolmandaks unustasime lisaks algsele kursuse teemaviitele (hashtag’ile) lisada oma postitustele muid teemaviiteid (kuigi alguses selles kokku leppisime). See võimaldanuks õpianalüütika seisukohast oluliste seoste leidmist: näiteks kui üks rühmaliige postitab hoolega fotosid teemaviitega #kunst, kas siis ka mõni teine rühmaliige hakkab selle teema vastu huvi tundma ja sarnase teemaviitega postitama.

Neljandaks, nagu ikka juhtub, tuli ette pisemaid tehnilisi takistusi. Kummalisel põhjusel ei jõudnud ühe rühmaliikme postitused Instagramist Facebooki ega Dropboxi, kuigi ta tegi kõik õigesti.

Ent mõnest puudujäägist hoolimata saime kogutud andmete põhjal teha sotsiaalvõrgustiku analüüsi. Sotsiaalvõrgustiku analüüs (SNA) võimaldab uurida näiteks järgmisi küsimusi (Pata, kuupäev puudub):

  • Mis ajendab inimsesi sotsiaalvõrgustikus osalema (ideede-teadmiste jagamine-saamine, enesereklaam, kuulumisvajadus vms) või pärsib neid seda tegemast (pinnpealsus, puudulikud digioskused, vähene enesekindlus vms)?
  • Milline on õpivõrgustiku struktuur – kas seal on tekkinud õpirühmi või kõrvalejääjaid?
  • Kuidas mõjutab sotsiaalvõrgustiku struktuur õpitegevust?
  • Kuidas saaks mõjutada sotsiaalse õpivõrgustikku tõhusust?

Sotsiaalvõrgustiku analüüsiks saab kasutada spetsiaalset tarkvara, mis võimaldab andmeid erineval moel visualiseerida, nii et seosed ja mustrid esile tuleksid. Näiteks võib analüüsida inimeste tsentraalsust ehk mõju võrgustikus – kui suur on ühe liikme seoste arv võrgustiku kõigi seoste suhtes (Pata, kuupäev puudub). Suure tsentraalsusega võrgustiku liikmed on tihti infoedastaja rollis – seega saab nende kaudu hästi mõjutada info liikumist võrgustikus.

Seminaris kasutatud SNA analüüsi tarkvarasse Gephi saab andmed eksportida csv-failina. Meie rühmatöö andmefail koosnes kasutajanimedest ühes veerus ja teemaviitadest teistes veergudes. Visualiseerituna nägi asi välja selline:
sna_analuusi

Kasutatud kirjandus:
Pata, K. (kuupäev puudub). Sotsiaalvõrgustiku seoste analüütika. Loetud aadressil: https://ifi7060.wordpress.com/about/attend-event/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.